Dernek Tüzüğü

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

Madde 1- Derneğin Adı, Merkezi ve Şube Açılması

Derneğin adı ” Psikoterapi Enstitüsü Derneği” dir. Merkezi Darıca/Kocaeli’dedir. Türkiye’nin illerinde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerinde şubeler açabilir. Şubelerin açılmasına Merkez Genel Kurulu karar verir.

Madde 2- Derneğin Amacı

 1. a) Türkiye genelinde Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak kabul edilen mesleklerde çalışanların psikoterapi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, psikoterapi konusunda gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek için psikoterapi uzmanlarının birliğini sağlamak.
 2. b) Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Meslek Odaları benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı ruh sağlığı alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.
 3. c) Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak kabul edilen mesleklerde çalışanların arasındaki ve/veya Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak kabul edilen mesleklerde çalışanlar-danışan arasındaki ilişkileri ve psikoterapist ve danışan hakları ile ilgili etik kurallarını belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için yasalar nezdinde girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde psikoterapi alanında danışan haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.
 4. d) Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak kabul edilen mesleklerde çalışanların psikoterapi konusundaki uzmanlık eğitiminin standartlarını saptamak; uzmanlık eğitiminin bu standartlara uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.
 5. e) Tıp, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet uzmanlığı, psikiyatri hemşireliği ve diğer ruh sağlığı profesyoneli yetiştiren eğitim kurumlarının öğrencilerine, psikoterapi asistanlarına ve ruh sağlığı profesyoneli olarak kabul edilen mesleklerde çalışanların eğitim ve sertifikasyon standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek.
 6. f) Ruh sağlığı profesyoneli uzman olduktan sonraki sürekli eğitimlerinin koşullarını, standartlarını ve kurallarını belirlemek, eğitim programları düzenlemek, uygulanmasını izlemek.
 7. g) Ülke genelinde ruh sağlığının korunması, ruh hastalarının sağaltım ve bakımının sağlanması, ruh sağlığı çalışmalarının yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.
 8. h) Toplumu ruh sağlığı ve ruh sağlığı profesyonelleri konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak.
 9. i) Psikoterapi alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.
 10. j) Ruh Sağlığı Profesyonellerinin çalışma koşulları, sağlık, sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili çalışmalar yapmak. Bu konularda ilgili kurumlara öneri ve uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek.
 11. k) İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla Merkez Eşgüdüm Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan birlik, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak veya platform oluşturmak.

Madde 3- Derneğin Çalışmaları

Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

 1. a) Yasalar nezdinde gerekli kurumlarda derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.
 2. b) Psikoterapi alanındaki etik kuralların, ruh sağlığı profesyoneli yetiştiren eğitim kurumlarında psikoterapi öğretim programının, psikoterapi eğitimi ve psikoterapi eğitimi sonrası eğitimin standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.
 3. c) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve/veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.
 4. d) Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek. Eğitim çalışmaları yapmak.
 5. e) Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, film, internet sayfası ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak.
 6. f) Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurmak, kurulacak vakıflara kurucu üye olmak, bağışta bulunmak
 7. g) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek.
 8. h) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser vb. düzenlemek.
 9. i)Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.

Madde 4- Uluslararası Derneklere Üyelik ve Yurtdışından Yardım Alınması

 1. a) Dernek tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası çalışmalarda veya işbirliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir.
 2. b) Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve konuyla ilgili yönetmelik koşullarını yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdi yardımların banka yoluyla alınması zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK

Madde 5- Derneğe Üyelik

Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır:

I – Asıl üyelik:

Derneğe yalnızca;

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Tıp Hekimleri, Diş Hekimleri, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Psikiyatri Hemşireleri, adı geçen meslek alanlarının lisans eğitimini almadıkları halde, bu meslek alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlar, ve bu alanların lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve ilgili yasal kurumlar tarafından Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak tanımlanan yeni meslek dalları da derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.asıl üye olabilirler.

II– Onursal Üyelik:

 1. a) Uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve/veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.
 2. b) Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde 6- Üyelik Koşulları

Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I- Asıl Üyelik

 1. a) Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve kendilerinin derneğe üye alınmasını öneren bir üyeye imzalattıktan sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ödentilerini ödeyerek, bulundukları yerdeki Şube Yönetim Kurulu’na başvururlar.
 2. b) Şube başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, şube yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
 3. c) Merkezde bütün üyeler için kayıtlı oldukları şubelere göre bir üye kütüğü tutulur. Yeni üyeler Şube Yönetim Kurulu’nca, 4 ayda bir dernek merkezine bildirilir.
 4. d) Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin üyeliği düşmeden, başvurusu üzerine veya resen yeni oturduğu il ya da bölgedeki şubeye devredilir.
 5. e) Türkiye dışında oturup da üyelik koşullarını yerine getiren kişiler üyelik başvurusunu Merkez Yönetim Kurulu’na yaparlar. Merkez Yönetim Kurulu başvuruyu uygun gördüğü şubeye aktarır. Üyelik başvurusu bu şube tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

IIOnursal Üyelik

Onursal Üyelik, Merkez Genel Kurulu üyelerinin 1/5’inin ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Merkez Genel Kurulu kararıyla kesinleşir.

Madde 7– Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

I- Üyelikten çıkma: Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye, bağlı olduğu şube yönetim kuruluna bir dilekçe ile başvurur ya da dilekçesini taahhütlü posta ile şube adresine gönderir.

II- Üyeliğin kendiliğinden düşmesi: Üyelik koşullarının ortadan kalkması nedeniyle, (öğrencilikten ayrılma gibi). Bu durumda olan üyelerin kendi başvuruları ya da durumları öğrenildiğinde ve öğrenci oldukları kurumlarından alınacak resmi bir yazıyla gerçekliği saptandığında üyeliğinin düşürülme işlemi kayıtlı olduğu şube yönetim kurulu tarafından resen yapılır ve yapılan işlem Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu şekilde üyeliği düşürülenlerde, soruşturma kuralları uygulanmaz ve Merkez Genel Kurul kararı koşulu aranmaz.

III-Üyelikten çıkarılma

Üyelikten çıkarılma koşulları:

 1. a) Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği Merkez Onur Kurulu’nca ya da ilgili Yönetim Kurulunca tespit edilen üyeler bağlı oldukları  Şube ya da Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 2. b) Üyelikten çıkarılma ile ilgili son kararı Genel Kurul verir.
 3. c) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

Madde 8- Üyelik hakları

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

 1. a) Dernek üyeleri arasında hiçbir nedenle fark gözetilemez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.
 2. b) Her üyenin derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 3. c) Onursal üyeler dışında her üyenin şube ve merkez genel kurullarında bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
 4. d) Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.
 5. e) Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Madde 9- Üyelik Yükümlülükleri

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

 1. a) Her kişi üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.
 2. b)Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
 3. c)Üyelik giriş ödentisi 100 (yüz) Türk Lirası, yıllık üyelik ödentisi 120 (yüzyirmi) TL dir.
 4. d)Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
 5. e) Ödentiler Şube Yönetim Kurulu’nca toplanır. Şubeler topladıkları ödentilerin belirli bir oranını Merkez Yönetim Kurulu’na göndermekle yükümlüdürler. Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilecek üyelik ödentileri oranı Merkez Genel Kurulu’nca belirlenir. Ancak bu oran toplanan ödentilerin üçte birini geçemez.
 6. f)Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

Madde 10- Derneğin Kurucu Üyeleri

Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin kurucu üyeleri ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler arasından seçilmiş aşağıda kimlik bilgileri yazılı ilk yedi kişi ilk Merkez Genel Kurulu’na kadar Geçici Merkez Yönetim Kurulu Üyeleridir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLAR

Madde 11- Derneğin Zorunlu Organları

Derneğin zorunlu organları, Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kuruludur.  Bu zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları diğer organlara devredilemez.  Derneğin zorunlu organları şunlardır:

I- Merkez Organları:

 1. a) Merkez Genel Kurulu
 2. b) Merkez Yönetim Kurulu
 3. c) Merkez Denetleme Kurulu

II– Şube Organları:

 1. a) Şube Genel Kurulu
 2. b) Şube Yönetim Kurulu
 3. c) Şube Denetleme Kurulu

Madde 12- Derneğin Diğer Organları

Derneğin aşağıdaki organları, derneğin zorunlu organlarının görev ve yetkisi dışında kalan ve bu tüzükte belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.

 1. a) Merkez Onur Kurulu
 2. b) Merkez Eşgüdüm Kurulu
 3. c)   Psikoterapi Yeterlik Kurulu
 4. d)  Psikoterapi Eğitim ve Toplantılar Eşgüdüm Kurulu
 5. e) Psikoterapi Kursiyer Takip Komitesi

Madde 13- Merkez Genel Kurulu:

Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

 1. a) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Onur Kurulu asıl üyeleri ve Merkez Yönetim Kurulu eski Genel Başkanları
 2. b) Üye sayısı 20’ye kadar olan şubelerden iki, üye sayısı 20’den fazla olan şubelerden üye sayısının 10’a bölünmesi ile elde edilen ondalıklı sayının bir üst sayıya tamamlanması ile ortaya çıkan sayıda delege olmak üzere Şube Genel Kurullarınca seçilmiş delegeler. Üye/delege oranı gerek duyulduğunda Merkez Genel Kurulu’nca değiştirilebilir.

Madde 14- Merkez Genel Kurulu Olağan Toplantısı

 1. a) Olağan Merkez Genel Kurulu, iki yılda bir seçimli olmak üzere her yıl Nisan ayında Merkez Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılır.
 2. b) Merkez Genel Kurulu’nun olağan toplantılarının gündemi Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Ayrıca Merkez Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Madde 15- Merkez Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı

 1. a) Merkez Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Merkez Yönetim Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Merkez Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 2. b) Bu hallerde toplantı gündemini toplantı isteğinde bulunan organ belirler.
 3. c) Olağanüstü Genel Kurul’u toplantıya çağıran organ, çağrı istemini ve toplantı gündemini Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu’nu kurallarına uygun olarak olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
 4. d) Olağanüstü Genel Kurul’da, Genel Kurulu’nu tamamlamış şubelerin yeni seçilmiş delegeleri, Genel Kurulu’nu tamamlamamış şubelerinse son Genel Kurulu’nda seçilmiş delegeleri yer alır.
 5. e) Merkez Genel Kurulu olağanüstü toplantısında da olağan Merkez Genel Kurulu gündem kuralları geçerlidir.

Madde 16- Merkez Genel Kurulu’nun Toplantıya Çağrılması

 1. a) Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nca günü, saati, yeri ve gündemi on beş gün önceden belirtilmek koşuluyla tüm Merkez Genel Kurulu üyelerine yazıyla bildirilerek toplantıya çağrılır.
 2. b) Olağan veya olağanüstü Merkez Genel Kurullarının yapılacağı il Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernek merkezi dışında bir ilde yapılmasına karar verildiğinde derneğin düzenlediği bilimsel toplantılarla birlikte yapılması gözetilir.
 3. c) Merkez Genel Kurulu üyeleri, dernek merkez organı üyelerinin ve şube genel kurulları tutanaklarında seçilmiş oldukları bildirilen şube delegelerinin adlarının yazılı olduğu listede adlarının karşısını imzalayarak genel kurula katılır.
 4. d) Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Madde 12’de belirtilen üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanamadığı durumlarda Merkez Genel Kurulu günü, saati, yeri belirtilmek suretiyle aynı gündemle yeniden toplanır.
 5. e) Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.
 6. f) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle ertelenemez.
 7. g) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 17- Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar

Merkez Genel Kurulu üyelerinin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Merkez Genel Kurulu üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Ancak bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 18- Merkez Genel Kurulu Görev ve Yetkileri

 1. a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman’dan oluşan Merkez Genel Kurulu Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.
 2. b) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu ve Merkez Onur Kurulu üyelerini seçmek, gerekli gördüğünde haklı nedenlerle olmak koşuluyla görevden almak.
 3. c) Merkez bütçe ve kesin hesaplarını, bunlara ilişkin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Merkez Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.
 4. d) Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
 5. e) Dernek merkezine ya da şubelerine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
 6. f) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak.
 7. g) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir
 8. h) Derneğin ya da şubelerin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.
 9. i) Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek.
 10. j) Merkez ya da Şube Yönetim Kurulu’nca haklarında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelerin durumunu görüşüp kararlaştırmak.
 11. k) Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak.
 12. l) Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek.
 13. m) Kendiliğinden ya da başvuru üzerine şubelerin açılmasını görüşüp karara bağlamak.

Madde 19- Merkez Genel Kurul Kararları

 1. a) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 2. b) Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.
 3. c) Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Madde 20- Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Yönetim Kurulu’nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

 1. a) Merkez Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 7 kişi asil, ikinci 7 kişi yedek olarak belirlenir.
 2. b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkanlık, Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Saymanlık, Örgütlenme Sekreterliği, Eğitim Sekreterliği ve Psikoterapi Kursiyer Sekreterliği görevlerini paylaşırlar.
 3. c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Merkez Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeni katılan üyelerle birlikte yeniden görev bölümü yapılır.
 4. d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Merkez Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.
 5. e) Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.
 6. f) Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 21- Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Merkez Yönetim Kurulu derneğin yönetim, temsil ve uygulama organıdır. Görevlerini yasa, yönetmelik ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.  . Görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a)Derneği temsil etmek.
 2. b)Merkez Genel Kurulu’nun kararlarını uygulamaya geçirmek.
 3. c) Merkez Onur Kurulu’nun önerilerini karara bağlamak
 4. d)Geçen dönemin çalışma programını ve merkez genel bütçesi ile şubelerin Genel Kurulları’nca kabul edilen şube bütçelerini, derneğin genel bütçesi olarak Merkez Genel Kurulu’na sunmak.
 5. e) Şube Yönetim Kurulları’nın gelir ve gider kesin hesap bilanço işlemlerini ve bu konudaki şube Denetleme Kurulu raporlarını yıl sonunda incelemek.
 6. f) Merkez Genel Kurulu’nun kararları doğrultusunda merkez ve /veya şubelerde yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.
 7. g) Gerekli görülen hallerde şubelerin denetlenmesi konusunda Denetleme Kurulu’na duyuruda bulunmak.
 8. h) Merkezin ve şubelerin alacağı taşınmazların satın alınması ya da merkez ve şubelere ait taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Merkez Genel Kurulu’na sunmak. Merkez Genel Kurulu’nda alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.
 9. i) Dernek ayniyat yönetmeliğini hazırlayıp, Merkez Genel Kurulu onayından sonra uygulanmasını sağlamak.
 10. j) Madde 3’deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak ya da gerektiğinde şubelerden birinin Yönetim Kurulu’nu görevlendirmek. Bu komisyonların ya da görevlendirilen Şube Yönetim Kurulları’nın uyması gereken kurallarla ilgili iç yönetmelikler hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu’nda onaylanmasından sonra yürütülmesini sağlamak.
 11. k) Gereken durumlarda Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcısı’na ya da Genel Sekreter’e Merkez Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek.
 12. l) Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli atamak ya da işten çıkarmak.
 13. m) Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla bir iç yönetmelik hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu’nda onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
 14. n) Merkez Onur Kurulu’nun tavsiye niteliğindeki üyelikten çıkarma kararını görüşerek, karara bağlamak ve haklarında çıkarılma kararı verilen üyelere durumu yazılı olarak bildirmek .
 15. o) Merkez Genel kurulunca açılmasına karar verilen şube ya da şubelerin kurucularını görevlendirmek.
 16. p) Madde 12’de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Merkez Genel Kurulu’nu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.
 17. r) Merkez Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.
 18. s) Sayman’ın Merkez Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

Madde 22- Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 23- Merkez Denetim Kurulu

Merkez Denetim Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

 1. a) Merkez Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.
 2. b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.
 3. c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Merkez Denetim Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.
 4. d) Merkez Denetim Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.
 5. e) Merkez Denetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, Merkez Yönetim Kurulu veya denetim kurulunun kalan üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Madde 24- Merkez Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Merkez Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Merkez Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
 2. b) Merkez Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Merkez Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonuçlarını Merkez Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Merkez Genel Kurulu’na sunar.
 3. c) Merkez Denetim Kurulu başvuru olduğunda veya gerek duyduğunda şube yönetim kurullarını veya şube denetleme kurullarını da b bendindeki ilkelere göre denetler.
 4. d) Merkez Denetim Kurulu’nun istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, derneğe ait yönetim yerleri, kurumlar ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 5. e) Denetim sonrası gerektiğinde Madde 13, a bendinde belirtilen esaslar içinde Merkez Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Madde 25- Merkez Onur Kurulu

Merkez Onur Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

 1. a) Merkez Onur Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Merkez Onur Kurulu üyeleri, Merkez Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.
 2. b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler içlerinden bir kişiyi başkan seçerler.
 3. c) Asıl üyelikten boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe seçilir
 4. d) Merkez Onur Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nun isteği veya kendiliğinden, Merkez Onur Kurulu Başkanı’nın çağrısı ile toplanır.
 5. e) Merkez Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı halinde reddolunabilir, ancak ret isteminde bulunan kişi iddiasını kanıtları ile bildirmek zorundadır.İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar. Bu durumlarda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı 5’e tamamlanır.

Madde26- Merkez Onur Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Merkez Onur Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Merkez Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
 2. b) Ruh Sağlığı Profesyonelleri arasındaki ve/veya ruh sağlığı profesyonelleri -danışan arasındaki ilişkileri ve danışan hakları ile ilgili etik kuralları belirlemek, kurallar ile ilgili şikayetleri araştırıp soruşturmak.
 3. c) Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı tespit edilen üyeler hakkında soruşturmaları yürütmek ve bu üyelerin ihracı konusunda Merkez Yönetim Kuruluna öneri vermek.
 4. d) Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konular ile ilgili yasal kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

 

 

Madde 27- Diğer dernek organları, oluşumu ve görevleri

 1. a) Merkez Eşgüdüm Kurulu: Derneğin merkez ve şubeleri arasında eşgüdümü sağlamakla görevlidir. Şubelerin üye sayılarına orantılı olarak belirleyecekleri temsilcilerinden ve MYK üyelerinden oluşur. Oluşumuna ilişkin ayrıntılar, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemi Merkez Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.
 2. b) Psikoterapi Eğitim ve Toplantılar Eşgüdüm Kurulu: Eğitim etkinlikleri, bilimsel toplantılar ve yayın faaliyetlerini planlar, yürütür. MYK Genel Başkanı, Sayman ve Eğitim Sekreteri ile görev alanında yetkin dernek üyelerinden belirlenecek kişilerden oluşur. Oluşumuna ilişkin ayrıntılar, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemi Merkez Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.
 3. c) Psikoterapi Yeterlik Kurulu: Psikoterapi Yeterlik Kurulunun temel amacı, psikoterapi sertifikasyon ve sertifikasyon sonrası eğitiminin standartlarının belirlenmesi ve standardın yükseltilmesi için çalışmalarda bulunmaktır. Psikoterapi Yeterlik Belgesi bulunan dernek üyelerinden oluşur. Psikoterapi Yeterlilik belgesi Psikoterapi Enstitüsü Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylamış sertifikasyon belgesidir. Bilimsel özerklik esasına göre çalışır. Oluşumuna ilişkin ayrıntılar, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemi Merkez Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.
 4. d) Psikoterapi Kursiyer Takip Komitesi:Psikoterapi Kursiyerlerinin eğitim, araştırma, özlük hakları ve sosyal konulardaki sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri üretmek,  Psikoterapi Kursiyerlerinin Psikoterapi Enstitüsü Derneği ile iletişimlerini arttırmak, Psikoterapi Kursiyerlerinin birbirleri ile iletişim ve dayanışma içinde olmaları için çalışmalar yapmak, Psikoterapi Kursiyerlerinin Psikoterapiyi ilgilendiren çeşitli alanlardaki bilimsel çalışmalarının düzenlenmesi ve bilimsel etkinliklerinin arttırılması; değişik kurum ve bölgelerden Psikoterapi Kursiyerlerinin ortak bilimsel amaçlar doğrultusunda bir araya gelmelerinin sağlanması ve yeni mesleki yardımlaşma yolları yaratılması için çalışmalar planlamak ve yürütmektir. Oluşumuna ilişkin ayrıntılar, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemi Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yönerge ile düzenlenir.

Madde 28- Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri

Genel Başkan;

 1. a) Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.
 2. b) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 3. c) Merkez Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
 4. d) Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısı’nı görevlendirir.
 5. e) Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nce her yıl düzenli yapılan ya da arada bir düzenlenen bilimsel toplantıların eşgüdümünden ve toplantıların bilimsel, etik ve mesleki yönden Psikoterapi Enstitüsü Derneği ilkelerine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur.
 6. f) Psikoterapi Enstitüsü Derneği’ne üye olmak ya da işbirliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslararası mesleki dernekler ya da birliklerle ilişkileri Merkez Yönetim Kurulu adına Psikoterapi Enstitüsü Derneği Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte yürütür.
 7. g) Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin-MYK’nin belirlediği uluslararası Psikoterapi Enstitüsü Derneği politikasının alt yapısını hazırlar, oluşturulmuş dış politikayı Psikoterapi Enstitüsü Derneği-MYK adına Psikoterapi Enstitüsü Derneği Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte yürütür.
 8. h) Uluslararası ilişkilerde Psikoterapi Enstitüsü Derneği’ni temsil eder.

ı)  Psikoterapi Enstitüsü Derneği’yi ilgilendiren her türlü dış gelişmeyi izler ve MYK’yı bilgilendirir.

Madde 29- Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

Genel Başkan Yardımcısı;

 1. a) Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
 2. b) Merkez Yönetim Kurulu’nun ve / veya Genel Başkan’ın vereceği görevleri yapar.
 3. c) Bulunmadığı hallerde Genel Başkan’a vekalet eder.
 4. d) Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin üye olmak ya da işbirliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslararası mesleki dernekler ya da birliklerle ilişkileri Merkez Yönetim Kurulu adına Psikoterapi Enstitüsü Derneği Genel Başkan ile birlikte yürütür.
 5. e) Psikoterapi Enstitüsü Derneği-MYK’nin belirlediği uluslararası Psikoterapi Enstitüsü Derneği politikasının alt yapısını hazırlar, oluşturulmuş dış politikayı Psikoterapi Enstitüsü Derneği-MYK adına Psikoterapi Enstitüsü Derneği Genel Başkan ile birlikte yürütür.
 6. f) Uluslararası ilişkilerde gerektiğinde Genel Başkan’a eşlik eder ya da bulunmadıkları durumlarda TPD’yi temsil eder.

Madde 30- Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri

Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri;

 1. a) Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.
 2. b) Genel Başkan’la birlikte Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.
 3. c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.
 4. d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Merkez Yönetim Kurulu’na ve Genel Başkan’a bildirir.
 5. e) Merkez Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.
 6. f) Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.
 7. g)Merkez Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Merkez Genel Kurulu’nda sunar.

Madde 31- Sayman’ın Görev ve Yetkileri

Sayman;

 1. a) Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.
 2. b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür.
 3. c) Merkez Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.
 4. d) Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır.
 5. e) Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.
 6. f) Dernek personelinin bordrosunu, SSK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.
 7. g) Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
 8. h) Şube Yönetim Kurulları’nın Merkez Yönetim Kurulları’na göndermek zorunda oldukları yıllık mali raporlarını inceleyerek Merkez Yönetim Kurulu’na rapor eder ve Merkez Genel Kurulu’nda sunulacak dönem mali raporunun hazırlanmasında bu verilerden de yararlanır.
 9. i) Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.
 10. j) Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura ya da noter onaylı gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan’a onaylatır.
 11. k) Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yapar.
 12. l) Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına alır.
 13. m) Çek, makbuz, senet ve Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı hemen bankaya yatırır.
 14. n) Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir.
 15. o)  Psikoterapi Eğitim ve Toplantılar Eşgüdüm Kurulu’nun doğal üyesidir.

Madde 32– Diğer MYK Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri’nin üstlendiği işlerden yukarıda tanımlananlar dışında kalanlarla ilgili görev ve yetkiler şöyledir:

I- Psikoterapi Kursiyerleri Sekreterinin Görev ve Yetkileri

 1. a)Psikoterapi Enstitüsü Derneği-MYK’nın Psikoterapi Kursiyerleri Komitesi ile ilişkilerinde eşgüdüm sağlayarak Psikoterapi Kursiyerlerinin eğitim kalitesinin yükseltilmesi, özlük hakları sorunları ve diğer tüm sorunlarının Psikoterapi Enstitüsü Derneği-MYK tarafından ele alınması için gerekli altyapıyı sağlar.

II- Örgütlenme Sekreterinin görev ve yetkileri

 1. a) Psikoterapi Enstitüsü Derneği şubeleri ile yönetim kurulu arasındaki iletişimi sağlar ve şubelerin Psikoterapi Enstitüsü Derneği ilkelerine uygun ve Psikoterapi Enstitüsü Derneği amaçlarını gerçekleştirmek üzere etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak için diğer şubelerle ve yönetim kurulu ile işbirliği halinde bulunmalarını sağlamakla yükümlüdür.
 2. b) Şubelerin; üye kayıt, çıkarma ve hareketliliğini takip eder, gereksinimlerini belirler, aidat toplamalarını izler/düzenler, düzenli toplanmalarını sağlar, toplantı tutanaklarını inceler, gerektiğinde şube ziyaretleri yaparak şube YK toplantılarına katılır.
 3. c) Şube Yönetim Kurulları’nın Merkez Yönetim Kurulları’na göndermek zorunda oldukları yıllık çalışma raporlarını inceleyerek Merkez Yönetim Kurulu’na rapor eder
 4. d) Psikoterapi Enstitüsü Derneği Çalışma Birimleri’nin Psikoterapi Enstitüsü Derneği ilkelerine uygun ve Psikoterapi Enstitüsü Derneği amaçlarını gerçekleştirmek üzere etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak eşgüdümü gerçekleştirir.
 5. e) Yurt içi diğer ruh sağlığı dernekleri ve meslek örgütleri ile iletişimi sağlamak.

III- Eğitim Sekreterinin görev ve yetkileri

 1. a) Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nce üyelerine ve halka yönelik olarak düzenlenen her türlü eğitim faaliyeti, bilimsel toplantı ve akademik eşgüdümünden ve eğitim faaliyetlerinin bilimsel, etik ve mesleki yönden Psikoterapi Enstitüsü Derneği ilkelerine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur.
 2. b) Psikoterapi Eğitim ve Toplantılar Eşgüdüm Kurulu’nun doğal üyesidir.
 3. c) Yeterlik yürütme kurulunda merkez yönetim kurulu adına bulunur ve yeterlik kurulu ile eğitim faaliyetlerini yürüten diğer kurullar arasında eşgüdümü sağlar.
 4. d) Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin eğitim faaliyetlerini yürütürken bu alanda çalışan tüm mesleki dernek, örgüt, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar.

Madde 33- Para Çekme Yetkisi

Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasının iki imza ile çekilmesi zorunludur. Bir imza Sayman’ın, ikincisi ise Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter’den birinin olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞUBELER

Madde 34- Şube Açılması ve Çalışma Esasları

Şube açılmasına karar vermeye Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

 1. a) Uygun görülen illerde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerde başvuru üzerine ya da Merkez Genel Kurul üyelerinden beşte birinin önerisi üzerine salt çoğunlukla karar verilir.
 2. b) Şube örgütünün kurulması konusunda, şube açılacak il ya da bölgede oturan, üye olma koşullarını taşıyan en az üç kişiyi Merkez Yönetim Kurulu görevlendirir.

 Madde 35-

 1. a) Merkez Yönetim Kurulu’nca şube kurmakla görevlendirilenler şube açılacak ilin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Bu başvuruda şube kurucularının adı-soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, ikametgah adresi, uyruğu yer alır. Başvuruya ” Psikoterapi Enstitüsü Derneği “nin tüzüğünden iki örnek ve kurucuların yetki belgeleri eklenir.
 2. b) Şube kurulduktan sonra üye kaydetmeye başlar ve altı ay içinde de Şube Genel Kurulu’nu toplamak ve organlarını oluşturmak zorundadır.
 3. c) Şubeler doğrudan dernek merkezine bağlıdır.

Madde 36- Şube Organları

Her şube aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. a) Şube Genel Kurulu
 2. b) Şube Yönetim Kurulu
 3. c) Şube Denetleme Kurulu

Madde 37- Şube Genel Kurulu

 1. a) Şube Genel Kurulu, Şubenin en yetkili organıdır.
 2. b) Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.
 3. c) Şube genel kurul olağan toplantısı seçimli Genel Merkez Genel Kurulu ile aynı yılda olmak üzere iki yılda bir Şubat ayında yapılır.
 4. d) Şube Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantısının gününü, saatini, yerini, gündemini belirler. Ayrıca Şube Genel Kurul üyeleri’nin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.
 5. e)Şube Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Şube Genel Kurulu, dernek şube genel kurulunun belirlediği adreste yapılır.
 6. f) Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nca günü, saati, yeri ve gündemi on beş gün önceden belirtilmek koşuluyla tüm şube üyelerine elektronik posta veya yazıyla bildirilerek toplantıya çağrılır.
 7. g) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. Genel Kurul çağrısında, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının nerede, hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 8. h) Şube Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 9. i) Şube Genel Kurulu tutanaklarının ve alınan kararların mülki idareye iletilmelerinin yanısıra birer örneği Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir.

Madde 38- Şube Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Şube Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Başkan, başkan yardımcısı, iki sekreterden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.
 2. b) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kurulu üyelerini seçmek ya da haklı bir nedenle olmak koşulu ile gerekli görüldüğünde görevden almak.
 3. c) Şube Yönetim Kurulu’nun dönem çalışmalarını, kesin hesaplarını ve bütçelerini, bunlara ilişkin Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceleyip Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmayacağına karar vermek.
 4. d) Şube Yönetim Kurulu’nun yapmak istediği işlere ilişkin proje, program ve iş planlarını inceleyip, Merkez Genel Kurulu’ndan önce ön onayı vermek.
 5. e) Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
 6. f) Dernek Ana Tüzüğü’nün 12. maddesinin (b) fıkrasına göre Merkez Genel Kurulu üyesi olacak delegeleri seçmek.

Madde 39- Şube Yönetim Kurulu

 1. a) Şube Yönetim Kurulu beş asıl beş yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.
 2. b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Eğitim ve Toplantılar Sekreteri’ni seçerler.
 3. c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) ŞubeYönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.
 4. d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler ŞubeYönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.
  Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.
 5. e) Toplantı ve karar konularında, Merkez Yönetim Kurulu kararları ve talimatları dikkate alınır.

Madde 40- Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun şubeyle ilgili kararlarını uygulamaya geçirmek.
 2. b) Geçen dönemin çalışma programını, mali işlemlerini ve bütçesini Şube Genel Kurulu’na sunmak.
 3. c) Şubenin alacağı taşınmazların satın alınması ya da şubeye ait taşınmazların satılması konusunda şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Merkez Yönetim Kurulu’na sunmak.
 4. d) Madde 35’de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Şube Genel Kurulu’nu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.
 5. e) Şube Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.
 6. f) Sayman’ın, Şube Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.
 7. g) Bütçeyi Şube Genel Kurulu’nda kabul edilen haliyle, Merkez Yönetim Kurulu’nun yönlendirmeleri doğrultusunda uygulamak. Hesap durumunu, yılda bir kez olmak üzere, Şube Genel Kurulu olduğu yıllarda Genel Kurul tutanaklarıyla birlikte Genel Kurul’dan hemen sonra ve Genel Kurul’u takiben 12. ayın sonunda, Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek.
 8. h) Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği işleri yapmak.
 9. i) Tüzüğün ilgili maddesinde belirtildiği gibi şubeye kayıtlı üye sayısına göre belirlenecek oranda Şube Yönetim Kurulu üyesi ile Merkez Eşgüdüm Kurulu’nda şubenin temsil edilmesini sağlamak.
 10. j) Şubeler tarafından yapılacak bağışlarda Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesinin ve Merkez Yönetim Kurulu’nun yönlendirmesi doğrultusunda işlem yapılması.

Madde 41- Şube Başkanı’nın Görev ve Yetkileri

 1. a) Şubeyi özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.
 2. b) Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 3. c) Şube Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
 4. d) Şubenin yapacağı işlerde üyelerin üstlendikleri görevleri izler, Şube Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
 5. e) Görevde bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı’nı görevlendirir.

Madde 42- Şube Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

 1. a) Şube Yönetim Kurulu’na ve Başkan’a karşı sorumludur.
 2. b) Şube Yönetim Kurulu’nun ve/veya Başkan’ın vereceği görevleri yapar.
 3. c) Bulunmadığı hallerde Başkan’a vekalet eder.

Madde 43- Şube Yönetim Kurulu Genel Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri

 1. a) Şube Yönetim Kurulu ve Başkan’a karşı sorumludur.
 2. b) Başkan’la birlikte Şube Yönetim Kurulu Toplantılarını düzenler.
 3. c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.
 4. d) Şube Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür. Sonuçları Şube Yönetim Kurulu’na ve Başkan’a bildirir.
 5. e) Şube Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.
 6. f) Büro personelinin amiri olarak çalışma düzenini sağlar.
 7. g) Şube Yönetim Kurulu’nun Dernek Merkezi’ne göndermek zorunda olduğu bilgi ve belgelerin hazırlanıp gönderilmesinden sorumludur.
 8. h) Şube Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Şube Genel Kurulu’nda sunar.

Madde 44- Şube Saymanı’nın Görev ve Yetkileri

Tüzüğün ilgili maddesinde  belirtilen MYK Saymanı görevlerini şube temelinde yerine getirmek.

Madde 45- Şube Eğitim ve Toplantılar Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri

Tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen MYK Eğitim Sekreteri’nin Görevlerini Şube temelinde yerine getirir.

Madde 46- Şube Denetim Kurulu

Şube Denetim Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

 1. a) Şube Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube Denetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.
  b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.
  c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Şube Denetim Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.
 2. d) Şube Denetim Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır

Madde 47- Şube Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Şube Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Şube Genel Kurulu’na Kuruluna karşı sorumludur.
 2. b) Şube Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Şube Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonuçlarını Şube Yönetim Kurulu’na, Merkez Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar.
 3. c) Denetleme sonrası gerektiğinde tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen esaslar içinde Şube Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

Madde 48- Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. a) Üyelik başvuru ödentisi.
 2. b) Yıllık üyelik ödentisi.
 3. c) Bağış ve yardımlar.
 4. d) Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.
 5. e) Mevduat faizleri.
 6. f) Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.
 7. g) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, piyango, yemek gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.

Madde 49- Gelir ve giderlerde usul ve dernek defterleri

 1. a) Dernek gelirleri alındı belgesi ile ya da bankalar aracılığıyla toplanır. Giderler için karşılığında fatura ya da fiş alınır veya harcama belgesi düzenlenir. Banka dekontu ya da hesap özeti alındı belgesi yerine geçer.
 2. b) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak bastırılır. Şubeler Merkez Yönetim Kurulu tarafından bastırılan alındı belgelerini kullanmak zorundadır.
 3. c) Alındı ve harcama belgelerinin asgari saklama süresi beş yıldır.
 4. d) Merkez ya da Şube Yönetim Kurulları, kendileri adına dernek gelirlerini toplayacak kişileri yönetim kurulu kararıyla belirler ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
 5. e) Tutulması zorunlu defterler noterlikçe onaylanmış olmalıdır.

Madde 50- Derneğin borçlanma usulleri

Merkez ya da şube yönetim kurulları kasa ve banka hesabında bulunan para varlıklarını ve gelirlerden doğan gerçek alacaklarını aşan bir miktarda borçlanamazlar.

Madde 51- Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek

 1. a) Dernek Psikoterapi ve toplum ruh sağlığı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir.
 2. b) Bu projeler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle ön görüşmeler yapmak, proje hazırlığında bulunmak, projenin yürütülmesi vb konularda Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.
 3. c) Merkez Yönetim Kurulu bu doğrultuda alt kurullar kurabilir veya doğrudan bazı üyelerini görevlendirebilir.

Madde 52- Dernek Kasası’nda Bulundurulacak Para Miktarı

Derneğin Merkez ve Şube kasasında bulundurulabilecek para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para ihtiyacına göre, Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’nca saptanır.

Madde 53- Derneğin Giderleri

 1. a) Yönetim ve büro giderleri.
 2. b) Demirbaş eşya giderleri.
 3. c) Yayın ve yazışma giderleri.
 4. d) Derneğin amaçlarına uygun olarak Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilmiş işlerin giderleri.

Madde 54- Derneğin Ödemeleri

 1. a) Sayman’ın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler Yönetim Kurulu’nca atanmış bir komisyon tarafından saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu adına Sayman tarafından ödenir.
 2. b) Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir.
 3. c) Dernek Merkezi ve Şubeler için hesap dönemi  bir yıldır, 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Madde 55- Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Dernek adına Merkez Yönetim Kurulu ya da şube adına Şube Yönetim Kurulu’nun noterce veya dernekler birimince  onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır:

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 56- Değerli Defter, Makbuz ve Evrak’ın Saklanması

 1. a) Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde yasal sürelerince saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir.
 2. b) Bunların imhası Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır.
 3. c) Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve Yönetim Kurulu üyeleri ortak sorumluluk altındadır.

 

ALTINCI BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

Madde 57- Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı

 1. a) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti Dernek Merkezi’ne aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar Dernek Merkezi adına yapılır.
 2. b) Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde bir Şube Yönetim Kurulu’na, Dernek Merkezi adına tapulama ve satış işlemlerini yürütmek üzere yetki verebilir.
 3. c) Şubelerin bulunduğu yerlerdeki taşınmaz malların kullanımı ise şubeye aittir. Gelir getiren işyerlerinden elde edilen geliri şube yönetimi tahsil eder. Ancak, Dernek Merkezi’ne gönderilecek pay oranı Merkez Genel Kurulu’nda alınacak kararla belirlenir.
 4. d) Dernek gelirlerinin en az % 80’i Dernek amaçlarına harcanır

Madde 58-  Yolluklar

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine ve görevlendirilen kişilere yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır. Miktar tespiti konusunda Merkez Genel Kurul yetkilidir. Ancak yolluklar birinci derece memur yolluğundan fazla olamaz.

 

 

Madde 59- Dernek Merkezi’ne Ayrılacak Paylar

 1. a) Şubelerin topladıkları üyelik başvuru ödentisi, yıllık üyelik ödentisi, bağışlar, işletme gelirleri, bilimsel ya da sosyal toplantılardan elde edilen gelirlerin bir bölümünün Dernek Merkezi’ne gönderilmesi zorunludur. Bu gelirlerin Dernek Merkezi’ne gönderilecek oranları Merkez Genel Kurulu’nca belirlenir.
 2. b) Gelirlerden aktarılacak Merkez payı her yılın Temmuz ve Aralık aylarında Dernek Merkezi hesabına aktarılır.
 3. c) Şube bütçelerinin hazırlanması sırasında Merkez Genel Kurulu’nca belirlenecek orana göre tahmini gelirlerin belirlenen miktarı Merkez payı olarak bütçenin gider kısmına konur.
 4. d) Merkez Yönetim Kurulu gerektiği durumlarda şubelere mali destek verebilir.
 5. e) Merkez payını bütçesine koyup da gönderemeyecek durumda olan şubeler, Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi vererek onay almak zorundadırlar.
 6. f) Şubeler arasında yardımlaşma Merkez Yönetim Kurulu onayı alınarak yapılabilir.

Madde 60- Bildirge verme yükümlülüğü

 1. a) Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, her yılın Nisan ayı sonuna dek bağlı oldukları ilin dernek müdürlüğü’ne faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri bildirge ile vermekle yükümlüdürler.
 2. b) Şube Yönetim Kurulları üye kayıt bilgilerini, faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yılın Şubat ayının sonuna dek Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
FESİH, KAPATMA VE TASFİYE

Madde 61- Derneğin Feshi ve Kapatma

 1. a) Derneğin feshi, Merkez Genel Kurulu’nun üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, 15. Madde hükümlerine göre Merkez Genel Kurulu ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz..
 2. b) Fesih beş gün içinde mülki idareye bildirilir.
 3. c) Dernek Merkezi’nin feshi ile bütün şubeler de feshedilmiş olur.
 4. d) Şubenin kendini feshi bu maddenin (a) fıkrasındaki kurallara göre yapılabilir. Bu durumda, Şube Genel Kurulu’nun fesih kararının, mülki idare yanında Dernek Merkezi’ne de bildirilmesi zorunludur.
 5. e) Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 87, 88 ve 89. maddeleri hükümlerinde yazılı koşullar gerçekleşmişse dernek ya da şube usulüne göre fesholunur

Madde 62- Tasfiye

 1. a) Fesih, kapatılma vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu hükümleri’ne göre, tüm taşınır-taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma hakları Hipnoz Derneği’ne devredilir.
 2. b) Şubelerin kapatılması halinde tüm taşınır – taşınmaz malları, paraları, gelir getiren işleri, intifa, yararlanma ve kullanma hakları Dernek Merkezi’ne devredilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Madde 63-  Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

Bu tüzük 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile Yönetmeliklere göre hazırlanmış olup, açık hüküm bulunmayan hallerde adı geçen kanun hükümleri uygulanır.

Madde 64- Yürütme 

Bu tüzüğü Psikoterapi Enstitüsü Derneği Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

 

Bu tüzük 64 (Altmışdört) maddeden ibarettir.